แนะนำโครงการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

1.1     หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการคุ้มครองให้พื้นที่เมืองโบราณศรีมโสถ ยังคงสภาพความเป็นเมืองโบราณที่ควบคู่ไปกับการเป็นย่านชุมชนอยู่อาศัยอย่างสมดุลและยั่งยืน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบการกำหนดให้พื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมาได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๕ ปี

การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจะไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ได้ หากไม่มีการนำมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้มาใช้ในทางปฏิบัติ ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ประเด็นความสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีได้รับการป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานในการดูแล รักษา ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

 1.2     วัตถุประสงค์

 • เพื่อติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถอำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

1.3     ขอบเขตการดำเนินงาน

 • กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 • ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • จัดประชุมแนะนำโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นและความต้องการในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการจัดทำ Webpage ซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของสำนักงานฯ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถทำให้เข้าใจการดำเนินการได้โดยง่าย
 • ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และข้อมูลการกระทำผิดต่อมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • วิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 • เมื่อดำเนินการในข้อ ๗.๖ เป็นที่แล้วเสร็จ หากพบกรณีพื้นที่มีเหตุแห่งความจำเป็นในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป ให้ดำเนินการจัดทำร่างมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สำหรับในระยะ ๕ ปีต่อไป และจัดทำแผนจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมเมืองโบราณศรีมโหสถ

การจัดทำร่างมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ก) จัดประชุมกลุ่มย่อย โดยจัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างที่เสนอใหม่ รูปแบบเป็นการประชุมกลุ่มย่อยรายพื้นที่ ตามหมู่บ้านที่ได้รับการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ๒ ครั้ง ข) จัดประชุมสรุปผล และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอใหม่สำหรับระยะ ๕ ปี ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง

การจัดทำแผนจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมเมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ ประกอบด้วย ก) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้นำชุมชน จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินงาน รวมทั้ง ชี้แจงกรอบการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ และ ๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนจัดการฯ ข) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนจัดการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง

สำหรับกรณีไม่พบเหตุแห่งความจำเป็นในการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไปให้ดำเนินการจัดทำแผนจัดการอนุรักษ์ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมเมืองโบราณศรีมโหสถ โดยประกอบด้วย ก) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้นำชุมชน จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงาน รวมทั้งชี้แจงกรอบการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ และ ๓ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนจัดการฯ และ ข) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนจัดการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง

 • จัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำวีดีทัศน์สรุปโครงการ และสื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ